Testing

A formal evaluation of the child’s medical and developmental history, current level of performance and suspected areas of deficit is necessary to determine eligibility for services and placement. A child is eligible for services if there is a significant delay. The eligibility criterion for each funding source may vary. For example, a child must have at least 33% delay before 24 months or 50% delay before age 3 to receive services through the Regional Center of Orange County (RCOC). In order for a child to receive services from the school district; however, he must have a Percentile Rank (PR) score of 7% or below and greater than 1.5 Standard Deviation (SD).

See also:

Testing: Birth to 3

Testing: Preschool

Testing: School-Age

Testing: College

VIETNAMESE TRANSLATION BELOW

Kiểm tra trình độ

Tré cần có kết quả thẩm định chính thức về quá trình phát triển, bệnh án, khả năng hiện tại, những lĩnh vực nghi ngờ khiếm khuyết để được xem xét có đủ điều kiện để nhận các dịch vụ và những kiểm tra khác hay không. Trẻ được nhận dịch vụ khi thật sự chậm phát triển. Mỗi nơi cung cấp dịch vụ sẽ có điều kiện khác nhau. Ví dụ ở Trung tâm vùng Quận Cam (Regional Center of Orange County RCOC) lúc trẻ 2 tuổi, trẻ phải đạt thấp nhất 33 % chậm hơn so với những bé khác cùng tuổi và lúc trẻ 3 tuổi, 50% chậm hơn trẻ khác. Tuy nhiên, để trẻ có thể nhận dịch vụ từ Học Khu, trẻ phải có mức Percentage Rank 7% hoặc thấp hơn và phải lớn hơn 1.5 Standard Deviation (SD)

Share