School Age

Once the child is in school, teachers may also make the referral for testing if the child exhibits any difficulties with speech, language, motor and cognitive development. Please see above Preschool Section for details. The process is basically the same starting with the Assessment Plan.

Annual Review of the child’s response to services and review of the IEP goals must be discussed each year, approximately the same time as the Initial IEP. Family on bikes outdoors smilingFor example, if the Initial IEP was completed on 4/1/10, the next Annual Review will be due on 4/1/11 and a re-evaluation every 3-year is required for the Triennial Review. In this case, the Triennial date will be on 4/1/13. Keep in mind, that the IEP can be amended at anytime and parents have the right to ask for an IEP Review to discuss eligibility, placement, services and special accommodations. Parents are very important members of the IEP team and must exercise their rights to ensure a quality education for their child.

See also:

Funding Sources-School District

VIETNAMESE TRANSLATION BELOW

Tuổi bắt dầu đi học

Khi trẻ bắt đầu đi học, thầy cô có thể giới thiệu đi kiểm tra nếu trẻ gặp khó khăn phát âm, diễn đạt, vận động và phát triển trí tuệ. Xin vui lòng xem chi tiết phần Mẫu Giáo. Về căn bản, quy trình này giống như bắt đầu Assessment Plan.

Buổi Đánh giá lại hằng năm (Annual Review) phải tổ chức hằng năm để xem trẻ tiếp thu thế nào và có đạt những mục tiêu IEP đề ra không. Vì vậy, nếu buổi IEP đầu tiên là ngày 1 tháng 4 năm 2010 thì buổi họp kế tiếp sẽ là ngày 1 tháng 4 năm 2011. Đánh giá lại mỗi ba năm một lần phải được tổ chức theo Triennial Review. Trong trường hợp này, Triennial Review sẽ được tổ chức bào ngày 1 tháng 4 năm 2013. Nên nhớ rằng, IEP có thể chỉnh sửa bất cứ lúc này và cha mẹ có quyền yêu cầu IEP Review để bàn về điều kiện hội đủ, xếp lớp, nhận dịch vụ và những hổ trợ đặc biệt khác. Ba mẹ là thành viên rất quan trọng trong cuộc họp IEP và nên dung hết quyền của mình để đòi chương trình học có chất lượng cho con mình.

See also:

Funding Sources-School District

Share