Preschool

Parents must contact the local school district directly if the child has not yet received any services at this time.

Depending on the school district, parents may need:

1. To call and write a letter to the Speech-Language Pathologist at the home school

2. Call the Special Education Department

3. Call the Preschool Assessment Team to request for an Assessment Plan

By law, once the family contacts the school district representative, the school must respond within 10-days to make arrangements for testing. The 60-day timeline begins once the Assessment is signed by the parents. Testing should be scheduled as soon as possible. The evaluation needs be completed prior to the IEP meeting, where the special education eligibility, educational placement and qualification for services will be discussed. Parents are important members of the IEP Team. They have the right to agree or disagree with the results and recommendations. Parents also have the right to request for a second professional opinion at the expense of the school district. Request for an Independent Education Evaluation (IEE) must be written in the IEP before you sign it.

If the your child is currently receiving Early Start services through RCOC and continues to require services after age 3, the Service Coordinator will send the request for testing upon the transition to the school district. Ideally, the assessment plan should be sent by the school district to be signed by the parents for authorization for testing when the child is about 33-months-old. By law, this will initiate the 60-day timeline. This means that the school district must test the child to determine eligibility and placement and hold an IEP meeting within 60-days and before the child turns 3. We want to ensure continuation of services and prevent any lapse in services.

See also:

Funding Sources-School District

VIETNAMESE TRANSLATION BELOW

Preschool Mẫu giáo

Cha me phải liên lạc trực tiếp học khu nơi đang ở nếu trẻ chưa được nhận dịch vụ trong thời gian chuyển tiếp này. Tùy vào từng học khu, cha mẹ càn gọi điện thoại hay viết thư cho Chuyên gia Ngôn ngữ Trị liệu (Spe ech Language Pathologist) ở học khu gần nhà, hay Ban Giáo dục Đặc Biệt (Special Education Department) hay nhóm Kiểm tra trình độ các em mẫu giáo (Prescho ol Assessment Team) để yêu cầu Assessment Plan. Theo luật khi gia đìnhliên lạc với đại diện học khu, học khu phải trả lời trong vòng 10 ngày để sắp xếp cuộc hẹn kiểm tra cho trẻ. 60 ngày giải quyết hồ sơ bắt đầu được tính khi Assessment Plan cha mẹ ký tên. Buổi kiểm tra phải được ngay khi có thể và trước cuộc họp IEP. IEP là cuộc họp bàn bạc trẻ có cần chương trình giáo dục đặt biệt hay không, cần những dịch vụ khác hay cần xếp lớp nào. Cha mẹ là thành viên quan trọng trong cuộc họp IEP này và có quyền đồng ý hay không đồng ý với kết quả kiểm tra và dề nghị của chuyên gia. Khi không đồng ý, cha mẹ có quyền yêu cầu được có ý kiến thứ hai từ chuyên gia khác, chi phí do học khu chịu. Yêu cầu Đánh giá Độc Lập (Independent Education Evaluation –IEE) phải được viết vào IEP trước khi quý vị ký tên.

Nếu trẻ đang nhận dịch vụ Early Start từ RCOC và tiếp tục cần dịch vụ đó sau 3 tuổi, người Service Coordinator sẽ gởi yêu cầu kiểm tra chuyển tiếp đến học khu. Lý tưởng nhất là Học khu gởi Assessment Plan đến cho ba mẹ ký tên đồng ý cho kiểm tra bé lúc bé khoảng 33 tháng. Theo luật, kể từ lúc đó hồ sơ phải được giải quyết trong vòng 60 ngày. Có nghĩa là học khu phải kiểm tra trẻ để quyết định bé đủ điều kiện học hay không và tổ chức buổi học IEP trong vòng 60 ngày truớc khi trẻ đúng 3 tuổi. Chúng ta phải tin chắc rằng trẻ được nhận dịch vụ liêntục và tránh thời gian chờ đợi dịch vụ.

See also:

Funding Sources-School District

Share