Birth to 3

If you are concerned about your child’s development, please contact the Regional Center of Orange (RCOC) Intake Department at (714) 796-5354 to initiate the process. Bilingual services are available upon request.

Please do not hesitate to contact your doctor at anytime if you have any concerns. Some doctor will tell you to “wait,” while others will address your concerns with an immediate referral to RCOC. The goal is usually for pediatricians to make the referrals to RCOC during the child’s Well Check Appointments prior to 18 and 24-months and not to “wait” until the delay is more significant. By 18 months, the child should be able to say about 15 words and at least 50 words by 24 months. So, if your child is not developing words rapidly at this time and he is not repeating new words frequently by 18 months and using 2-word phrases frequently by 24 months, then a referral to RCOC may be necessary. Remember, early intervention will lead to future success. Any member of the community or professionals with access to RCOC can make the referral, but it is the parent’s responsibility to call the Intake Department to begin the process and receive Early Start services as soon as possible.

Regional Center of Orange County
801 Civic Center Drive West, Suite 300
Santa Ana, CA 92701
William J. Bowman, Director
(714) 796-5100
www.rcocdd.com
Orange county

Eastern Los Angeles Regional Center
1000 South Fremont
Alhambra, CA 91802-7916
Gloria Wong, Director
(626) 299-4700
www.elarc.org
Eastern Los Angeles county including the communities of Alhambra and Whittier

Frank D. Lanterman Regional Center
3303 Wilshire Boulevard, Suite 700
Los Angeles, CA 90010
Diane Campbell Anand, Director
(213) 383-1300
www.lanterman.org
Central Los Angeles county including Burbank, Glendale, and Pasadena

Harbor Regional Center
21231 Hawthorne Boulevard
Torrance, CA 90503
Patricia Del Monico, Director
(310) 540-1711
www.hddf.com
Southern Los Angeles county including Bellflower, Harbor, Long Beach, and Torrance

Inland Regional Center
674 Brier Drive
San Bernardino, CA 92408
Mary Lynn Clark, Director
(909) 890-3000
www.inlandrc.org
Riverside and San Bernadino counties

North Los Angeles County Regional Center
15400 Sherman Way, Suite 170
Van Nuys, CA 91406-4211
George Stevens, Director
(818) 778-1900
www.nlacrc.com
Northern Los Angeles county including San Fernando and Antelope Valleys

Regional Center of Orange County (See above)

San Gabriel/Pomona Regional Center
761 Corporate Center Drive
Pomona, CA 91768
R. Keith Penman, Director
(909) 620-7722
www.sgprc.org
Eastern Los Angeles county including El Monte, Monrovia, Pomona, and Glendora

South Central Los Angeles Regional Center
650 West Adams Boulevard, Suite 200
Los Angeles, CA 90007-2545
Dexter Henderson, Director
(213) 763-7800
www.sclarc.org
Southern Los Angeles county including the communities of Compton and Gardena

Westside Regional Center
5901 Green Valley Circle, Suite 320
Culver City, CA 90230-6953
Michael Danneker, Director
(310) 258-4000
www.westsiderc.org
Western Los Angeles county including the communities of Culver City, Inglewood, and Santa Monica

VIETNAMESE TRANSLATION BELOW

Từ 0 tuổi đến 3 tuổi

Nếu quý vị lo lắng về sự phát triển của con em mình, hãy liên Trung tâm vùng Quận Cam (Regional Center of Orange County) Intake Department 714 -796 – 5354 để mở hồ sơ. Có chương trình song ngữ khi quý vị yêu cầu.

Xin đừng chần chừ lien lạc bác sĩ gia đình khi thấy con mình chậm hơn các trẻ khác. Có bác sĩ nói quý vị “chờ” nhưng cũng có bác sĩ lập tức giới thiệu đến RCOC. Bác sĩ nhi nên giới thiệu đến RCOC trong những lần khám tổng quát từ 18 đến 24 tháng, và không nên “ chờ” đến khi chậm phát triển quá rõ ràng. Lúc 18 tháng, trẻ có thể nói được 15 từ và tăng lên ít nhất 50 từ lúc 24 tháng. Vì vậy nếu như trẻ không phát triển từ vựng nhanh lúc 15 tháng, trẻ không thể lập lại những từ mới thường xuyên lúc 18 tháng và không thể nói câu 2 chữ thường xuyên lúc 24 tháng. Vì vậy cần lien hệ sớm RCOC lúc bé bắt đầu phát triển từ vựng. Quý vị cần nhớ là can thiệp sớm sẽ đạt nhiều thành công hơn. Bất kỳ ai cũng có thể lien lạc RCOC để yêu cầu kiểm tra khả năng của trẻ, tuy nhiên ba mẹ nên là người chính liên lạc Intake Department để mở hồ sơ và nhận dịch vụ Early Start càng sớm càng tốt.

Regional Center of Orange County
801 Civic Center Drive West, Suite 300
Santa Ana, CA 92701
William J. Bowman, Director
(714) 796-5100
www.rcocdd.com
Orange county

Eastern Los Angeles Regional Center
1000 South Fremont
Alhambra, CA 91802-7916
Gloria Wong, Director
(626) 299-4700
www.elarc.org
Eastern Los Angeles county including the communities of Alhambra and Whittier

Frank D. Lanterman Regional Center
3303 Wilshire Boulevard, Suite 700
Los Angeles, CA 90010
Diane Campbell Anand, Director
(213) 383-1300
www.lanterman.org
Central Los Angeles county including Burbank, Glendale, and Pasadena

Harbor Regional Center
21231 Hawthorne Boulevard
Torrance, CA 90503
Patricia Del Monico, Director
(310) 540-1711
www.hddf.com
Southern Los Angeles county including Bellflower, Harbor, Long Beach, and Torrance

Inland Regional Center
674 Brier Drive
San Bernardino, CA 92408
Mary Lynn Clark, Director
(909) 890-3000
www.inlandrc.org
Riverside and San Bernadino counties

North Los Angeles County Regional Center
15400 Sherman Way, Suite 170
Van Nuys, CA 91406-4211
George Stevens, Director
(818) 778-1900
www.nlacrc.com
Northern Los Angeles county including San Fernando and Antelope Valleys

Regional Center of Orange County (See above)

San Gabriel/Pomona Regional Center
761 Corporate Center Drive
Pomona, CA 91768
R. Keith Penman, Director
(909) 620-7722
www.sgprc.org
Eastern Los Angeles county including El Monte, Monrovia, Pomona, and Glendora

South Central Los Angeles Regional Center
650 West Adams Boulevard, Suite 200
Los Angeles, CA 90007-2545
Dexter Henderson, Director
(213) 763-7800
www.sclarc.org
Southern Los Angeles county including the communities of Compton and Gardena

Westside Regional Center
5901 Green Valley Circle, Suite 320
Culver City, CA 90230-6953
Michael Danneker, Director
(310) 258-4000
www.westsiderc.org
Western Los Angeles county including the communities of Culver City, Inglewood, and Santa Monica

Share